O nas

Wspaniałe produkty i usługi dla wspaniałych ludzi

Jesteśmy zespołem osób, których celem jest usprawnienie działań innych dzięki innowacyjnym produktom.

Cele Fundacji to:
- tworzenie, realizowanie i wspieranie programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych zakładających rozwój Polski, w szczególności miasta Zamościa.
- promowanie nowoczesnej edukacji i doskonalenia zawodowego.
- budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego i pro­mo­wa­nie idei par­ty­cy­pa­cji społecznej.
- upo­wszech­nia­nie dobrych prak­tyk we współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej, szcze­gól­nie z part­ne­rami z Ukrainy.
- nagradzanie osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Polski, a w szczególności dla Zamościa.

Fundacja organizuje wybory Zamojskiej Osobowości Roku MORANDO oraz jest wydawcą Zamojskiego Dziennika Internetowego roztocze.net

Nasze produkty zostały stworzone dla małych i średnich firm chcących zoptymalizować swoją wydajność lub wkroczyć w nowy system działania.

Nasz zespół